Uniwersytet Wrocławski

Instytut Nauk GeologicznychUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
 • Nowe plany zajęć  
 • Ogłoszenia  

Instytut Nauk Geologicznych


Pl. Maksa Borna 9,

50-204 Wrocław

tel. (+4871) 321-10-76
tel. (+4871) 375-94-34
fax. (+4871) 375-93-71


sekretariat.ing@uwr.edu.pl

Geologia - studia 1 stopnia - licencjackie

Program studiów i organizacja zajęć

Program studiów - 2017/2018

Szczegółowe plany zajęć dla poszczególnych lat studiówi

 

I rok studiów licencjackich

II rok studiów licencjackich

III rok studiów licencjackich

 

Prace dyplomowe (licencjackie)

Informacje dla studentów kończących studia licencjackie oraz kandydatów na studia magisterskie

Treści programowe (sylabusy)

   • I rok

   -semestr I - przedmioty obligatoryjne:

BHP i ergonomia.pdf

Geologia dynamiczna I.pdf

Matematyka.pdf

Metody komputerowe w geologii.pdf

Ochrona własności intelektualnej.pdf

Podstawy paleobotaniki.pdf

Podstawy paleozoologii i stratygrafii.pdf

-semestr I - przedmioty fakultatywne:

Ochrona i kształtowanie środowiska.pdf

Podstawy ekologii.pdf

 

-semestr II - przedmioty obligatoryjne:

Chemia.pdf

Ćw. teren. - Geologia dynamiczna I.pdf

Fizyka.pdf

Geologia dynamiczna II.pdf

Mineralogia I.pdf

   -semestr II - przedmioty fakultatywne:

Ćw. teren. - Geologia dynamiczna II (procesy egzogeniczne).pdf

Ćw. teren. - Geologia dynamiczna II (procesy endogeniczne).pdf

   • II rok

-semestr III - przedmioty obligatoryjne:

Geochemia.pdf

Geologia historyczna I.pdf

Hydrologia.pdf

Mineralogia II.pdf

Petrologia I.pdf

 

-semestr IV - przedmioty obligatoryjne:

Geologia historyczna II.pdf

Język angielski.pdf

Petrologia II.pdf

-semestr IV - przedmioty fakultatywne:

  Moduł D1:   Applied hydrogeology.pdf

         Hydrogeologia.pdf

  Moduł D2:   Principles of sedimentology.pdf

         Sedymentologia.pdf

  Moduł D3:   Principles of structural geology.pdf

         Geologia strukturalna.pdf

  Moduł D4:   Ćw. teren. - Hydrogeologia z elementami hydrologii.pdf

         Ćw. teren. - Sedymentologia.pdf

         Ćw. teren. - Tektonika.pdf

  Moduł D5:   Ćw. teren. - Geologia historyczna.pdf

         Ćw. teren. - Geologia z elementami geomorfologii.pdf

         Ćw. teren. - Mineralogia i petrologia.pdf

 

   • III rok

-semestr V - przedmioty obligatoryjne:

Ekonomia.pdf

Geofizyka.pdf

Geologia inżynierska.pdf

Metody statystyczne w geologii.pdf

-semestr V - przedmioty fakultatywne:

  Moduł  E1:  Historia środowiskowa i geoarcheologia.pdf

         Przedsiębiorczość i zarządzanie małą firmą.pdf

  Moduł E2:   Economic geology.pdf

         Geologia złóż.pdf

  Moduł E3:  Analiza materiału paleontologicznego.pdf

         Gemmologia.pdf

         Metody badań jakości wód i gruntów.pdf

         Minerały skałotwórcze.pdf

  Moduł E4:  Principles of tectonics.pdf

         Tektonika.pdf

 

-semestr VI - przedmioty obligatoryjne:

Ćw. teren. - Górnictwo i wiertnictwo.pdf

Ćw. teren. - Kartografia geologiczna.pdf

Górnictwo i wiertnictwo.pdf

Kartografia geologiczna.pdf

-semestr VI - przedmioty fakultatywne:

  Moduł F1:  Geologia regionalna Polski.pdf

         Regional geology of Poland and Europe.pdf

  Moduł F2:  Atmosfera i klimat.pdf

         Geomorfologia.pdf

         Gospodarka surowcami mineralnymi w warunkach zrównoważnego rozwoju.pdf

         Gruntoznawstwo.pdf

  Moduł F3:  Seminarium - Geochemia i geologia środowiskowa.pdf

         Seminarium - Mineralogia, petrologia i geochemia.pdf

         Seminarium - Stratygrafia, tektonika, geologia złóż, sedymentologia.pdf

         Seminarium - Hydrogeologia i geologia inżynierska.pdf