Uniwersytet Wrocławski

Instytut Nauk GeologicznychUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
 • Nowe plany zajęć  
 • Ogłoszenia  

Instytut Nauk Geologicznych


Pl. Maksa Borna 9,

50-204 Wrocław

tel. (+4871) 321-10-76
tel. (+4871) 375-94-34
fax. (+4871) 375-93-71


sekretariat.ing@uwr.edu.pl

Inżynieria geologiczna - studia 1 stopnia - inżynierskie'

Nowy kierunek - nabór od roku akademickiego 2015/2016

Program studiów i organizacja zajęć

I rok studiów inżynierskich

II rok studiów inżynierskich

Treści programowe (sylabusy)

 • I rok studiów inżynierskich
 • Semestr 1

BHP i ergonomia.pdf

Chemia I.pdf

Fizyka I.pdf

Geologia ogólna.pdf

Geometria wykreślna.pdf

Matematyka I.pdf

Ochrona własności intelektualnej.pdf

Podstawy geodezji.pdf

 • Semestr 2

Chemia II.pdf

Fizyka II.pdf

Matematyka II.pdf

Podstawy geologii fizycznej.pdf

Technologie informacyjne w inż. geol..pdf

Ćw. terenowe - geol. fizyczna.pdf

Ćw. terenowe - geol. ogólna.pdf

 • Przedmioty fakultatywne I rok

Mineralogia środowiskowa.pdf

Ochrona i kształt. środ..pdf

Podstawy ekologii.pdf

Podstawy paleontologii.pdf

 • II rok studiów inżynierskich
 • Semestr 3

Geochemia stosowana.pdf

Geologia czwartorzędu i geomorfologia.pdf

Hydrologia i hydraulika.pdf

Mineralogia i petrografia techniczna.pdf

Podstawy geologii historycznej.pdf

Wstęp do petrologii.pdf

 • Semestr 4

Gruntoznawstwo inżynierskie.pdf

Wiertnictwo.pdf

Wstęp do hydrogeologii.pdf

Zarys geologii złóż.pdf

Ćw. terenowe - Hydrogelogia z el. hydrologii.….pdf

 • Przedmioty fakultatywne II rok

Podstawy nauki o glebie.pdf

Podstawy sedymentologii.pdf

Praktikum biogeochemiczne.pdf

Praktikum mineralogiczne.pdf

Praktikum stratygraficzne.pdf

Praktikum z kartografii geologicznej.pdf

Wybrane zagadnienia z tektoniki.pdf

Ćw. terenowe - geol. z el. geomorfologii.pdf

Ćw. terenowe - geologia historyczna.pdf

Ćw. terenowe - mineralogia i petrologia.pdf

 • III rok studiów inżynierskich
 • Semestr 5

Geofizyka stosowana.pdf

Geologia inżynierska.pdf

Geologia kopalniana.pdf

Jakość i ochrona wód podziemnych.pdf

Met. badań i dokument. sur. skalnych.pdf

Podstawy prawne w działalności geologicznej.pdf

Programowanie komputerowe I.pdf

 • Semestr 6

Dokument. i ocena ekonomiczna kopalin.pdf

Fundamentowanie.pdf

Geoinformatyka.pdf

Geologia Polski.pdf

Hydrogeologia górnicza.pdf

Programowanie komputerowe II.pdf

Ćw. terenowe - górnictwo i wiertnictwo.pdf

 • Przedmioty fakultatywne III rok

Ekologiczne wskaźniki jakosci srodowiska.pdf

Geologia złóż ropy naft. i gazu ziemnego.pdf

Gospodarka odpadami przemysłowymi.pdf

Monitoring środowiska.pdf

Oceny oddz. na środ. - aspekty abiotyczne.pdf

Odnawialne źródła energii.pdf

Podstawy mechaniki gruntów.pdf

Przedsiębiorczość i zarządzanie małą firmą.pdf

Przedsiębiorczość w dobie informatyzacji.pdf

Seminarium - geochemia i geol. środ..pdf

Seminarium - mineralogia, petrol, geoch..pdf

Seminarium - stratyg., tekton., geol. złóż, sed..pdf

Seminarium -hydrogeol. i geol. inżyn..pdf

Systemy eksploatacji surowcow miner..pdf

Technologie rekult. obszarów zdegrad..pdf

Zanieczyszczenia atmosfery.pdf

Ćw. teren. - met. bad. parametrów hydrog..pdf

Ćw. teren. - podst. kartografii geol..pdf

 • IV rok studiów inżynierskich
 • Semestr 7

Odwadnianie wykopów.pdf

Projektowanie i dokum. hydrogeologiczne.pdf

Seminarium dyplomowe.pdf

 • Przedmioty fakultatywne IV rok

Gospodarowanie wodą.pdf

Kamien w budown., drog., arch. i sztuce.pdf

Metody badań geochemicznych.pdf

Wody lecznicze i termalne.pdf

Wybrane zagadn. z gosp. sur. mineralnymi.pdf