Uniwersytet Wrocławski

Instytut Nauk GeologicznychUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
 • Nowe plany zajęć  
 • Ogłoszenia  

Instytut Nauk Geologicznych


Pl. Maksa Borna 9

50-204 Wrocław

tel. (+4871) 321-10-76
tel. (+4871) 375-94-34
fax. (+4871) 375-93-71


sekretariat.ing@uwr.edu.pl

Applied Geoscience

Download: 

Academic Calendar 2022/2023

 

Opis specjalności:

Specjalność Applied Geoscience jest ofertą skierowaną do studentów mówiących po angielsku nie tylko z Unii Europejskiej, ale również z całego świata. Program trwa 2 lata (4 semestry). Aby uzyskać stopień magistra, studenci muszą napisać i obronić pracę magisterską. Program tych studiów obejmuje najważniejsze aspekty nauk o Ziemi proponowane w czterech semestrach. Proponowany kurs obejmuje wiedzę z dziedziny mineralogii i petrologii, stratygrafii, geologii strukturalno-ekonomicznej, hydrogeologii stosowanej, geochemii środowiskowej i ochrony środowiska jako spójnego kierunku akademickiego, którego stopień trudności wzrasta od pierwszego do trzeciego semestru. W konsekwencji na drugim i trzecim semestrze studenci rozwijają wiedzę uzyskaną w semestrach poprzednich. Wszystkie kursy są związane z szeroko rozumianymi aspektami nauk o Ziemi, a także problemami ochrony środowiska i jako kurs są silnie powiązane z problemami środowiskowymi dzisiejszego świata. W ostatnim czwartym semestrze studenci pracują niemal wyłącznie nad swoją pracą dyplomową. Cały 4-semestralny studiów oferuje studentom wybór 21 zajęć w 4 modułach. Dodatkowo, w drugim semestrze studenci mogą wybrać dwa spośród trzech kursów ćwiczeń terenowych. Studenci mogą zapisać się proponowaną specjalność, jeśli posiadają stopień licencjata, jednakże mile widziana jest podstawowa wiedza z zakresu nauk ścisłych i/lub przyrodniczych. Reasumując, celem proponowanej specjalności jest wyposażenie współczesnego geologa w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne umożliwiające mu funkcjonowanie w zmieniających się realiach społeczno-gospodarczych współczesnego świata. Cel ten realizowany jest poprzez różnorodny program specjalności Applied Geoscience i szeroki zakres jego treści, który oferuje studentom wszechstronną wiedzę praktyczną. Uzyskana wiedza geologiczna umożliwia studentom znalezienie zatrudnienia przede wszystkim w służbach geologicznych, w przemyśle i usługach związanych z budownictwem, ochroną środowiska naturalnego, poszukiwaniem i ochroną zasobów, a także poszukiwaniem zasobów naturalnych.

Description of specialties:

The specialty Applied Geoscience is an offer for English speaking students not only from the European Union but also from all over the word. The program lasts 2 years (4 semesters). To obtain a master's degree, students must write and defend a master thesis. The program of these studies comprises most important aspects of geosciences proposed in four semesters. The knowledge of mineralogy and petrology, stratigraphy, structural and economic geology, applied hydrogeology, environmental geochemistry and environmental protection are proposed as a consistent academic course, which difficulty increases from the first to the third semester. As a consequence, the second and third semester courses continue and build up on the knowledge obtained during previous semesters. All the courses are related to the wide aspects of the applied geoscience knowledge and include problems of environmental protection and as such teach issues strongly linked to present-day problems of the world. During the final fourth semester students work almost exclusively on their MSc dissertation. The whole 4-semester program offers students a choice of 21 elective courses grouped in 4 modules. Additionally, on the second semester students can select two from three facultative field courses. Students can enroll in the courses if they hold a bachelor’s degree, however some nature/science basic knowledge is welcomed. Altogether, the aim of the proposed courses is to teach a modern-day geologist familiar with social and economic issues of the developing world. The aim is achieved through diverse program of the specialty Applied Geoscience and the wide range of its components, which give a student a comprehensive applied education. The acquired geological knowledge allows students to find an employment primarily in a variety of geological surveys, industries and services related to construction, environment, exploration and protection of its resources as well as the search for natural resources.

 

Warunkiem przyjęcia na studia jest: 

1. posiadanie dyplomu ukończenia studiów uprawniającego do podjęcia studiów 

2. przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego minimum na poziomie B2 w skali Rady Europy. Potwierdzeniem znajomości języka angielskiego jest: 

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia w języku angielskim wydane przez Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego Uniwersytetu Wrocławskiego na poziomie B2 
 • zaświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie B2 wydane przez Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego Uniwersytetu Wrocławskiego lub Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego 
 • certyfikat językowy (np. FCE, TOEFL, IELTS 5,5 – 6,0, BEC Vantage)  lub inne równoważne międzynarodowe certyfikaty, honorowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UWr., wymienione w linku: 

http://spnjo.uni.wroc.pl/uploads/Zwolnienie-z-lektoratu/cert_zwaln_en.pdf 

Z obowiązku przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego zwolnieni są kandydaci: 

 • dla których język angielski był językiem wykładowym w ukończonej szkole średniej lub na ukończonych studiach 
 • dla których język angielski jest językiem ojczystym 
 • którzy zdali maturę z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym co najmniej na 80% 
 • którzy w trakcie studiów zdali egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 i jest on wykazany w suplemencie do dyplomu 

3. pozytywna formalna ocena aplikacji przez koordynatora wydziałowego (dotyczy tylko dyplomu uzyskanego za granicą) 

 

The following conditions for admission must be fulfilled: 

1. holding a higher school diploma entitling its holder to take up studies 

2. presenting a certificate proving the knowledge of the English language at least at B2 level according to the Council of Europe’s guidelinesThis certificate may take the following forms: 

 • certificate on the completion of a preparatory course for taking up studies in English at B2 level issued by the English Language Centre of the University of Wrocław 
 • certificate on the knowledge of the English language at B2 level issued by the English Language Centre or the Foreign Language Centre of the University of Wrocław 
 • language certificate (such as FCE, TOEFL, IELTS 5,5 – 6,0, BEC Vantageor other equivalent international certificate recognised by the Ministry of Science and Higher Education or the UWr Foreign Language Centre, listed at: 

http://spnjo.uni.wroc.pl/uploads/Zwolnienie-z-lektoratu/cert_zwaln_en.pdf 

The following candidates are exempted from the obligation to present a certificate proving the knowledge of the English language: 

 • candidates for whom English was the language of instruction in a secondary school or a higher school they graduated from 
 • candidates whose native language is English 
 • candidates who passed their secondary school final exam in English at advanced level with at least 80% score 
 • candidates who during their studies passed an English exam at B2 level, as confirmed in the diploma suplement 

3. positive formal assessment of the application issued by the faculty coordinator (only applies to a higher school diploma issued abroad) 

Warunki uruchomienia specjalności: 

Warunkiem uruchomienia specjalności Applied Geoscience jest minimum 12 osób chętnych. 

 

Conditions for launching the specialty: 
A condition of running the Applied Geoscience specialty is a minimum of 12 people willing.