Uniwersytet Wrocławski

Instytut Nauk GeologicznychUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
  • Nowe plany zajęć  
  • Ogłoszenia  

Instytut Nauk Geologicznych


Pl. Maksa Borna 9

50-204 Wrocław

tel. (+4871) 321-10-76
tel. (+4871) 375-94-34
fax. (+4871) 375-93-71


sekretariat.ing@uwr.edu.pl

Badania naukowe

Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego jest jednym z najważniejszych ośrodków badań geologicznych w Polsce, a prowadzone w nim prace mają międzynarodową rangę, wyrażającą się licznymi publikacjami w czołowych czasopismach naukowych. Tradycją Instytutu jest prowadzenie prac na terenie Dolnego Śląska, jedynego poza Tatrami regionu Polski, w którym na powierzchni odsłaniają się duże kompleksy skał krystalicznych (magmowych i metamorficznych). Zespoły badawcze zajmujące się petrologią i geologią skał krystalicznych zapewniają Instytutowi pozycję lidera w Polsce oraz znaczącą pozycję w Europie. Równie duże znaczenie mają badania w zakresie geologii i geochemii izotopowej, w znacznej mierze o charakterze geośrodowiskowym.

Znacznymi osiągnięciami mogą się pochwalić badacze zajmujący się stratygrafią i palinologią, sedymentologią i geologią złożową. Coraz liczniejsze są interdyscyplinarne prace poświęcone różnym aspektom geologii środowiskowej.

Liczna grupa badaczy pracujących w Instytucie zajmuje się hydrogeologią i ochroną wód podziemnych, w udany sposób łącząc badania o charakterze podstawowym z zapewnianiem mieszkańcom Dolnego Śląska wody.


Aby poznać aktualną tematykę badań, zobacz publikacje z pracowników ING w czasopismach z listy JCR.