Uniwersytet Wrocławski

Instytut Nauk GeologicznychUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
  • Nowe plany zajęć  
  • Ogłoszenia  

Instytut Nauk Geologicznych


Pl. Maksa Borna 9

50-204 Wrocław

tel. (+4871) 321-10-76
tel. (+4871) 375-94-34
fax. (+4871) 375-93-71


sekretariat.ing@uwr.edu.pl

GEOLOGIA – STUDIA II STOPNIA

 

Jeśli jesteś pasjonatem gór, lubisz podróżować, a także interesujesz się pracą w laboratorium albo zastosowaniami metod komputerowych – pomyśl o studiach geologicznych!

 

Opis kierunku

 

Geologia to 2-letnie studia, na których rozwijać będziesz wiedzę i umiejętności z zakresu nauk przyrodniczych, ścisłych i technicznych oraz szeroko pojętych technologii informacyjnych, a po zakończeniu nauki uzyskasz tytuł magistra.

 

Na studiach II stopnia możesz realizować swoje zainteresowania naukowe i zawodowe, uczestniczyć w badaniach naukowych, pracować samodzielnie w nowoczesnych laboratoriach na światowej klasy sprzęcie. Szeroka oferta modułów fakultatywnych oraz wsparcie opiekuna naukowego pozwoli Ci tak ukształtować swoją ścieżkę dydaktyczną, aby jak najlepiej przygotować Cię do wejścia na rynek zawodowy i naukowy.

 

Od początku studiów wybierasz jedną z 4 popularnych i poszukiwanych specjalności: geologia poszukiwawcza, hydrogeologia, petrologia i mineralogia stosowana, geochemia i gospodarka odpadami. Realizacja specjalności odbywa się przez wybór 3 spośród 13 atrakcyjnych i nowoczesnych modułów specjalizacyjnych: geochemia środowiska; gospodarka środowiskiem; rekonstrukcja paleośrodowisk; geologia skał zbiornikowych; geologia strukturalna i kartografia geologiczna; poszukiwanie i dokumentowanie złóż; surowce energetyczne (węgiel, ropa, gaz); skorupa kontynentalna: od skali mikro do skali globalnej; magmatyzm: procesy, skały, minerały; mineralogia i geochemia stosowana; przepływ wód podziemnych i migracja zanieczyszczeń; rozpoznanie struktur wodonośnych; zasoby wód podziemnych i ich eksploatacja; geologia inżynierska. Podczas studiów masz ponadto do wyboru szereg specjalistycznych przedmiotów fakultatywnych w języku polskim i angielskim.

 

Efekty uczenia się na studiach II stopnia Geologii dotyczą przede wszystkim: pogłębiania wiedzy, uzyskiwania zaawansowanych umiejętności, w tym także kompetencji badawczych, w zakresie wybranej specjalności.

 

Realizujemy wybrane kluczowe zajęcia laboratoryjne, praktyczne, warsztatowe i terenowe w trybie stacjonarnym z zachowaniem reżimu sanitarnego, w małych grupach.

 

Sylwetka absolwenta

 

Program studiów II stopnia ukierunkowany jest, w znacznie większym stopniu, niż program studiów I stopnia, na kształtowanie umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej. Absolwent studiów ma być specjalistą, który w oparciu o nabytą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne jest przygotowany do samodzielnej pracy, w zakresie podstawowej i stosowanej geologii oraz ochrony środowiska oraz potrafi kierować pracą zespołową wymagającą inicjatywy twórczej. Prezentowana koncepcja kształcenia jest ściśle powiązana z potrzebami społeczno-gospodarczymi oraz oczekiwaniami rynku pracy, które definiowane i weryfikowane są głównie poprzez głos interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych.

 

Praktyki i ćwiczenia terenowe

 

Studia na tym kierunku uwzględniają w programie wysoki wskaźnik przedmiotów praktycznych (zajęcia laboratoryjne, projektowe, ćwiczenia terenowe). Dużym atutem są ćwiczenia terenowe w atrakcyjnych rejonach kraju i za granicą m.in. Czechy, Austria. Zajęcia w terenie umożliwią Ci inne podejście do zdobywania wiedzy i nawiązywania kontaktów towarzyskich. Studenci biorą również udział w obozach naukowych i ekspedycjach w różne rejony świata (Spitzbergen, Grenlandia, Indonezja, Chile, Skandynawia, Cypr, Albania i inne). Specyficzna „terenowa” atmosfera studiów geologicznych to coś, czego po prostu warto doświadczyć.

 

W trakcie studiów będzie mógł również uczestniczyć w praktykach zawodowych oferowanych przez wiodące na rynku firmy geologiczne, wydobywcze, poszukiwawcze czy przez administrację państwową. Praktyki te nie są obowiązkowe, ale wielu naszych studentów chętnie z nich korzysta. Wspieramy również naszych absolwentów w aktywnym wejściu na rynek pracy, organizując różnego typu warsztaty i szkolenia.

 

Co po studiach?

 

- miejsca zatrudnienia

 

Zdobyta podczas studiów geologicznych wiedza umożliwi Ci podjęcie pracy przede wszystkim w różnych gałęziach przemysłu i usług związanych z wydobyciem i poszukiwaniem surowców naturalnych a także z budownictwem i ochroną środowiska. Absolwenci mogą także pracować w służbie geologicznej, administracji państwowej oraz wielu instytucjach badawczych.

 

- dalsze możliwości uczenia się

 

Możesz również wybrać ścieżkę dalszej nauki w szkole doktorskiej na Uniwersytecie Wrocławskim lub innych uczelniach w kraju i za granicą.

 

Koła naukowe

 

W Instytucie działa SKN Geologów (http://www.geolodzy.uni.wroc.pl/). Pamiętaj, że jako student UWr możesz się rozwijać we wszystkich kołach naukowych i organizacjach studenckich, które Cię interesują, niezależenie od kierunku studiów. Na naszej uczelni działa ponad 170 kół naukowych (Sprawdź listę kół naukowych).

 

Dołącz do nas -  REKRUTACJA