Uniwersytet Wrocławski

Instytut Nauk GeologicznychUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
  • Nowe plany zajęć  
  • Ogłoszenia  

Instytut Nauk Geologicznych


Pl. Maksa Borna 9

50-204 Wrocław

tel. (+4871) 321-10-76
tel. (+4871) 375-94-34
fax. (+4871) 375-93-71


sekretariat.ing@uwr.edu.pl

INŻYNIERIA GEOLOGICZNA – STUDIA I STOPNIA

 

Chcesz połączyć fascynację przyrodą z zainteresowaniem techniką i najnowocześniejszymi rozwiązaniami w przemyśle wydobywczym, budownictwie czy ekologii? Widzisz się w aktywnym działaniu na rynku pracy w geotechnice, geologii inżynierskiej czy hydrogeologii? Zostań inżynierem geologiem!

 

Opis kierunku

 

Inżynieria geologiczna to 3,5-letnie studia, na których nauczysz się łączyć wiedzę i umiejętności z zakresu nauk przyrodniczych, ścisłych i technicznych oraz szeroko pojętych technologii informacyjnych, a po zakończeniu nauki uzyskasz tytuł inżyniera.

 

Na bazie wiedzy o procesach zachodzących w obrębie kuli ziemskiej, minerałach i skałach powstających w wyniku tych procesów oraz historii Ziemi studenci zdobywają wiedzę z przedmiotów mających praktyczne znaczenie dla rozwoju regionu i kraju. Przedmioty te obejmują zagadnienia dotyczące zaopatrzenia w wodę, poszukiwania i dokumentowania złóż surowców mineralnych, dokumentowania geologiczno-inżynierskiego i hydrogeologicznego z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju.

 

W trakcie studiów absolwenci zdobywają wiedzę umożliwiającą prognozowanie, modelowanie i monitorowanie różnych procesów geologicznych i hydrogeologicznych z użyciem najnowszych technologii numerycznych. Wykładowcy to specjaliści aktywnie współpracujący z różnymi działami przemysłu, którzy całe swoje doświadczenie praktyczne starają się przekazać studentom.

 

Realizujemy wybrane kluczowe zajęcia laboratoryjne, praktyczne, warsztatowe i terenowe w trybie stacjonarnym z zachowaniem reżimu sanitarnego, w małych grupach.

 

Sylwetka absolwenta

 

Celem uczenia się na kierunku Inżynieria Geologiczna jest przygotowanie specjalistów łączących wiedzę przyrodniczą z naukami ścisłymi i technicznymi.

 

Absolwenci tego kierunku będą posiadali wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu geologii podstawowej a jednocześnie będą zdobywali wiedzę z przedmiotów mających praktyczne znaczenie dla rozwoju gospodarczego regionu i kraju (np. geologia kopalniana, hydrogeologia górnicza, odwadnianie wykopów). Będą potrafili współpracować ze specjalistami różnych gałęzi gospodarki, jak np. budownictwa, górnictwa, inżynierii sanitarnej, melioracji. Zdobyta wiedza umożliwi im wykonywanie na wysokim poziomie, opracowań dokumentujących wyniki badań z zakresu hydrogeologii, geologii złóż i geologii inżynierskiej, zgodnie z obowiązującymi aktualnie ustawami i rozporządzeniami. Pozwoli im również na wykonywanie opracowań sozologicznych z zakresu ochrony środowiska (np. oceny oddziaływania na środowisko, rekultywacja obszarów zdegradowanych, składowanie odpadów).

 

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne zrealizowane w programie studiów pozwolą osiągnąć efekty uczenia się, prowadzące do uzyskania kompetencji inżynierskich dla profilu ogólnoakademickiego.

 

Praktyki i ćwiczenia terenowe

 

Studia na tym kierunku uwzględniają w programie wysoki wskaźnik przedmiotów praktycznych (zajęcia laboratoryjne, projektowe, ćwiczenia terenowe). Dużym atutem są ćwiczenia terenowe w atrakcyjnych rejonach kraju i za granicą m.in. Czechy, Austria. Zajęcia w terenie umożliwią Ci inne podejście do zdobywania wiedzy i nawiązywania kontaktów towarzyskich. Studenci biorą również udział w obozach naukowych i ekspedycjach w różne rejony świata (Spitzbergen, Grenlandia, Indonezja, Chile, Skandynawia, Cypr, Albania i inne). Specyficzna „terenowa” atmosfera studiów geologicznych to coś, czego po prostu warto doświadczyć.

 

W trakcie studiów będzie mógł również uczestniczyć w praktykach zawodowych oferowanych przez wiodące na rynku firmy geologiczne, wydobywcze, poszukiwawcze czy przez administrację państwową. Praktyki te nie są obowiązkowe, ale wielu naszych studentów chętnie z nich korzysta. Wspieramy również naszych absolwentów w aktywnym wejściu na rynek pracy, organizując różnego typu warsztaty i szkolenia.

 

Co po studiach?

 

- miejsca zatrudnienia

 

Zapotrzebowanie na studia inżynierskie w dziedzinie geologii zostało potwierdzone pozytywnymi opiniami kilkunastu liczących się na terenie Polski i Dolnego Śląska pracodawców.

 

W związku z poszukiwaniem i eksploatacją złóż surowców energetycznych, oceną zasobów wód podziemnych, rozwijającym się budownictwem, absolwenci inżynierii geologicznej będą mogli znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach geologicznych i hydrogeologicznych, górniczych i geofizycznych, placówkach naukowo-badawczych, urzędach administracji rządowej i samorządowej przy wydawaniu pozwoleń na eksploatację kopalin, składowanie odpadów oraz wykonywaniu opracowań w celu realizacji obiektów budowlanych.

 

- dalsze możliwości uczenia się

 

Możesz również wybrać ścieżkę dalszej nauki na studiach II stopnia Inżynierii geologicznej, Geologii lub innych kierunków na Uniwersytecie Wrocławskim lub innych uczelniach w kraju i za granicą.

 

Koła naukowe

 

W Instytucie działa SKN Geologów (http://www.geolodzy.uni.wroc.pl/). Pamiętaj, że jako student UWr możesz się rozwijać we wszystkich kołach naukowych i organizacjach studenckich, które Cię interesują, niezależenie od kierunku studiów. Na naszej uczelni działa ponad 170 kół naukowych (Sprawdź listę kół naukowych).

 

Dołącz do nasREKRUTACJA