Uniwersytet Wrocławski

Instytut Nauk GeologicznychUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
  • Nowe plany zajęć  
  • Ogłoszenia  

Instytut Nauk Geologicznych


Pl. Maksa Borna 9

50-204 Wrocław

tel. (+4871) 321-10-76
tel. (+4871) 375-94-34
fax. (+4871) 375-93-71


sekretariat.ing@uwr.edu.pl

INŻYNIERIA GEOLOGICZNA – STUDIA II STOPNIA

 

Chcesz rozwijać zainteresowania techniką i najnowocześniejszymi rozwiązaniami w przemyśle wydobywczym, budownictwie czy ekologii? Widzisz się w aktywnym działaniu na rynku pracy w geologii złożowej, górniczej, geotechnice, geologii inżynierskiej czy hydrogeologii? To studia dla Ciebie!

 

Opis kierunku

 

Inżynieria geologiczna II stopnia to 1,5-letnie studia, na których nauczysz się łączyć wiedzę i umiejętności z zakresu nauk przyrodniczych, ścisłych i technicznych oraz szeroko pojętych technologii informacyjnych, a po zakończeniu nauki uzyskasz tytuł magistra inżyniera.

 

W trakcie studiów studenci zdobywają wiedzę umożliwiającą prognozowanie, modelowanie i monitorowanie różnych procesów geologicznych i hydrogeologicznych z użyciem najnowszych technologii numerycznych. Mają możliwość uzyskania specjalistycznych kwalifikacji w pewnych dziedzinach geologii: geochemii i gospodarce odpadami, geologii poszukiwawczej, hydrogeologii, geologii złóż, petrologii i mineralogii stosowanej, możliwość wyboru spośród blisko pięćdziesięciu oferowanych przedmiotów i zajęć, oraz możliwość indywidualnej pracy badawczej pod kierunkiem opiekuna naukowego. Wykładowcy to specjaliści aktywnie współpracujący z różnymi działami przemysłu, którzy całe swoje doświadczenie praktyczne starają się przekazać studentom.

 

Realizujemy wybrane kluczowe zajęcia laboratoryjne, praktyczne, warsztatowe i terenowe w trybie stacjonarnym z zachowaniem reżimu sanitarnego, w małych grupach.

 

Sylwetka absolwenta

 

Podstawowym celem uczenia się na studiach II stopnia jest pogłębienie wiedzy i poszerzanie zakresu umiejętności w stosunku do podstaw uzyskanych na studiach I stopnia.

 

Absolwenci tego kierunku będą posiadali wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu geologii a jednocześnie będą zdobywali wiedzę z przedmiotów mających praktyczne znaczenie dla rozwoju gospodarczego regionu i kraju. Program studiów II stopnia ukierunkowany jest, w znacznym stopniu na kształtowanie umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej. Absolwent studiów ma być specjalistą, który w oparciu o nabytą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne jest przygotowany do samodzielnej pracy w zakresie geologii stosowanej i ochrony środowiska oraz potrafi kierować pracą zespołową wymagającą inicjatywy twórczej. Prezentowana koncepcja kształcenia jest ściśle powiązana z potrzebami społeczno-gospodarczymi oraz oczekiwaniami rynku pracy, które definiowane i weryfikowane są głównie poprzez głos interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych.

 

Praktyki i ćwiczenia terenowe

 

Studia na tym kierunku uwzględniają w programie wysoki wskaźnik przedmiotów praktycznych (zajęcia laboratoryjne, projektowe, ćwiczenia terenowe). Dużym atutem są ćwiczenia terenowe w atrakcyjnych rejonach kraju i za granicą m.in. Czechy, Austria. Zajęcia w terenie umożliwią Ci inne podejście do zdobywania wiedzy i nawiązywania kontaktów towarzyskich. Studenci biorą również udział w obozach naukowych i ekspedycjach w różne rejony świata (Spitzbergen, Grenlandia, Indonezja, Chile, Skandynawia, Cypr, Albania i inne). Specyficzna „terenowa” atmosfera studiów geologicznych to coś, czego po prostu warto doświadczyć.

 

W trakcie studiów będzie mógł również uczestniczyć w praktykach zawodowych oferowanych przez wiodące na rynku firmy geologiczne, wydobywcze, poszukiwawcze czy przez administrację państwową. Praktyki te nie są obowiązkowe, ale wielu naszych studentów chętnie z nich korzysta. Wspieramy również naszych absolwentów w aktywnym wejściu na rynek pracy, organizując różnego typu warsztaty i szkolenia.

 

Co po studiach?

 

- miejsca zatrudnienia

 

Zapotrzebowanie na studia inżynierskie w dziedzinie geologii zostało potwierdzone pozytywnymi opiniami kilkunastu liczących się na terenie Polski i Dolnego Śląska pracodawców.

 

W związku z poszukiwaniem i eksploatacją złóż surowców energetycznych, oceną zasobów wód podziemnych, rozwijającym się budownictwem, absolwenci inżynierii geologicznej będą mogli znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach geologicznych i hydrogeologicznych, górniczych i geofizycznych, placówkach naukowo-badawczych, urzędach administracji rządowej i samorządowej przy wydawaniu pozwoleń na eksploatację kopalin, składowanie odpadów oraz wykonywaniu opracowań w celu realizacji obiektów budowlanych.

 

- dalsze możliwości uczenia się

 

Możesz również wybrać ścieżkę dalszej nauki w szkole doktorskiej (link do rekrutacji) na Uniwersytecie Wrocławskim lub innych uczelniach w kraju i za granicą.

 

Koła naukowe

 

W Instytucie działa SKN Geologów (http://www.geolodzy.uni.wroc.pl/). Pamiętaj, że jako student UWr możesz się rozwijać we wszystkich kołach naukowych i organizacjach studenckich, które Cię interesują, niezależenie od kierunku studiów. Na naszej uczelni działa ponad 170 kół naukowych (Sprawdź listę kół naukowych).

 

Dołącz do nas -  REKRUTACJA