Uniwersytet Wrocławski

Instytut Nauk GeologicznychUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
 • Nowe plany zajęć  
 • Ogłoszenia  

Instytut Nauk Geologicznych


Pl. Maksa Borna 9

50-204 Wrocław

tel. (+4871) 321-10-76
tel. (+4871) 375-94-34
fax. (+4871) 375-93-71


sekretariat.ing@uwr.edu.pl

Pracownia Mikroskopii Elektronowej

Aparatura

1. Skaningowy mikroskop elektronowy Jeol JSM-IT500LA wyposażony w:

 • detektor wtórnych elektronów (Secondary Electrons, SE),
 • detektor elektronów wstecznie rozproszonych (Back-Scattered Electrons, BSE),
 • detektor katodoluminescencji (Cathodoluminescence, CL),
 • spektrometr dyspersji energii (Energy-Dispersive Spectrometer, EDS),
 • interfejs do analiz strukturalno-chemicznych (Structural-Chemical Analyser, SCA) metodą spektroskopii Ramana.

2. Spektrometr Ramana sprzężony z mikroskopem skaningowym oraz z konfokalnym mikroskopem optycznym, model Renishaw inVia Qontor, wyposażony w lasery diodowe 785 nm i 532 nm.

 

Możliwości badawcze i analityczne

Aparatura dostępna w PME pozwala prowadzić badania skał, minerałów i innych materiałów stałych (m.in. metale, stopy, surowce mineralne, kamienie szlachetne, materiały budowalne, odpady stałe, żużle, pyły atmosferyczne i in. próbki środowiskowe) oraz inkluzji fluidalnych w materiałach stałych.

 

Skaningowy mikroskop elektronowy Jeol JSM-IT500LA z wyposażeniem umożliwia:

 • pracę w warunkach niskiej i wysokiej próżni,
 • obserwacje w zakresie powiększeń od 5x do 300 000x, z rozdzielczością od 3 nm przy napięciu 30 kV do 15 nm przy napięciu 1kV,
 • obrazowanie badanych substancji technikami elektronów wtórnych (SE), elektronów wstecznie rozproszonych (BSE), katodoluminescencji (CL),
 • analizy składu chemicznego jakościowe i półilościowe z wykorzystaniem techniki dyspersji energii (EDS), w tym analizy punktowe, profile oraz mapy składu chemicznego.

 

Spektrometr Ramana umożliwia wykonywanie analiz strukturalno-chemicznych różnorodnych substancji, ich identyfikację, wykonywanie map zróżnicowania przestrzennego i in. z wykorzystaniem mikroskopu konfokalnego.

 

Połączenie spektroskopu Ramana z mikroskopem skaningowym poprzez interfejs SCM pozwala na kompleksową, kolokowalną charakterystykę cech fizycznych i chemicznych badanych próbek bezpośrednio w komorze SEM, w tym identyfikację substancji, obrazowanie morfologii, cech tekstualnych, zróżnicowania chemicznego i składu pierwiastkowego.

 

Cennik prac z wykorzystaniem skaningowego mikroskopu elektronowego i/lub spektrometru Ramana:

- badania we współpracy z pracownikami ING UWr   140zł/godzina pracy + VAT

- zlecenia komercyjne/inne                                                         280zł/godzina pracy + VAT 

 

Kontakt

Pracownia Mikroskopii Elektronowej

Instytut Nauk Geologicznych UWr

ul. Cybulskiego 30, 50-205 Wrocław

 

Kierownik PME

dr hab. prof. Marek Awdankiewicz          713759291       marek.awdankiewicz@uwr.edu.pl