Uniwersytet Wrocławski

Instytut Nauk GeologicznychUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
  • Nowe plany zajęć  
  • Ogłoszenia  

Instytut Nauk Geologicznych


Pl. Maksa Borna 9

50-204 Wrocław

tel. (+4871) 321-10-76
tel. (+4871) 375-94-34
fax. (+4871) 375-93-71


sekretariat.ing@uwr.edu.pl

Przewodnik do praktyk zawodowych realizowanych podczas studiów w Instytucie Nauk Geologicznych

 

Studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie w Instytucie Nauk Geologicznych nie wymagają odbywania obowiązkowych praktyk studenckich. Rekomendujemy jednak naszym studentom odbycie tego typu praktyk w ramach studiów – pozwalają one na zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych i nawiązanie kontaktów z potencjalnymi pracodawcami z branży geologii, górnictwa i ochrony środowiska.

 

Gdzie odbywać praktyki?

 

Praktyki można odbywać w przedsiębiorstwach lub instytucjach publicznych, z którymi umowy na organizację praktyk posiada Instytut Nauk Geologicznych albo w podmiotach, z którymi student porozumie się indywidualnie. W obu przypadkach warunki formalne organizacji praktyk są takie same.  

 

WAŻNE: Miejsca na praktyki u podmiotów, z którymi współpracuje Instytut są ograniczone. O przyznaniu miejsca na praktykę decyduje opiekun praktyk w ING. Informację o wolnych miejscach przekazuje opiekun praktyk studenckich w Instytucie. W przypadku wyższej liczby chętnych na dane miejsce o skierowaniu na praktykę decyduje wysokość średniej z dotychczas zaliczonych przedmiotów na danym poziomie studiów. 

 

Czy praktyki są dokumentowane w toku studiów?

 

Praktyki zawodowe, choć nieobowiązkowe, są dokumentowane w procesie dydaktycznym. Student po ich odbyciu otrzymuje zaświadczenie, stosowna informacja o nich umieszczana jest także w suplementach do dyplomów ukończenia studiów. Dotyczy to jednak tylko praktyk organizowanych w porozumieniu z Uczelnią. W tym celu należy spełnić kilka formalności, co dotyczy zarówno praktyk organizowanych na podstawie umów Uniwersytetu jak i tych organizowanych samodzielnie przez studenta.

 

WAŻNE: Dokumentowanie praktyk w ramach studiów na geologii lub inżynierii geologicznej dotyczy wyłącznie praktyk ściśle związanych z branżą geologiczno-górniczą. Program praktyk musi zawierać elementy związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych w geologii, górnictwie lub ochronie środowiska. Programy nie zawierające wyżej wymienionych elementów nie będą akceptowane.

Uznaniu podlegać będą zarówno praktyki bezpłatne jak i płatne staże, przy czym odpłatność zależna jest od decyzji Pracodawcy.

 Jakie są warunki formalne organizacji praktyk?

 

Każdy Student udający się na praktyki musi uprzednio spełnić następujące warunki formalne:

Po odbyciu praktyki Student otrzymuje od pracodawcy Zaświadczenie o odbyciu praktyki studenckiej, które należy przedłożyć w Uczelni. Wszystkie formularze można znaleźć klikając na ich odnośniki.

 

Kto opiekuje się Praktykantem?

 

Student udający się na praktykę znajduje się pod opieką opiekunów praktyk z ramienia Uczelni oraz Pracodawcy. Po stronie uczelni opiekunem jest dr Stanisław Madej, pełnomocnik Dyrekcji Instytutu Nauk Geologicznych ds. organizacji praktyk studenckich. Po stronie przedsiębiorstwa/instytucji przyjmującej opiekuna wyznacza Pracodawca. Opiekun praktyk w Instytucie opiniuje Porozumienie o prowadzeniu praktyk studenckich nieujętych w programie kształcenia oraz Program praktyk. Oba dokumenty potwierdzane są następnie przez Prodziekana ds. studenckich Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska.

Obsługę administracyjną praktyk zapewnia Dziekanat Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska (pani Magdalena Skałecka).

 

Jakie ubezpieczenie wybrać?

 

Każdy student udający się na praktyki jest zobowiązany posiadać aktualną polisę ubezpieczeniową na cały okres praktyki. Ubezpieczenie takie działa w wielu sytuacjach, zarówno w czasie nauki i praktyk, jak i w drodze z i na miejsce praktyk. Instytut nie rekomenduje żadnej konkretnej firmy ubezpieczeniowej, pozostawiając wybór Studentom. Firmy te posiadają w swej ofercie specjalne ubezpieczenia NNW dedykowane praktykom studenckim.

 

Jaki jest wymiar czasowy praktyk?

 

Wymiar czasowy praktyk jest dowolny, jednak musi on odpowiadać celom praktyki i umożliwiać studentowi zdobycie niezbędnych kwalifikacji zawodowych. Rekomendujemy zatem, aby praktyki trwały minimum 3 tygodnie (15 dni roboczych), mogą one jednak także trwać dłużej.

 

WAŻNE: Z tytułu odbywania praktyki w okresie zajęć dydaktycznych nie przysługuje Studentowi usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach.

 

Jak sporządzić Program praktyk?

 

Program praktyk sporządzany jest w porozumieniu z Pracodawcą i Opiekunem praktyk w Instytucie. Powinien on zawierać informację o zadaniach, w których Student będzie brał udział. Zadania te mogą być następujące:

  • W zakresie umiejętności teoretycznych: zapoznanie się z przepisami dotyczącymi BHP i tajemnicy służbowej; poznanie siedziby organizacji i (ewentualnie) placówek zależnych; zapoznanie się z obowiązującą strukturą organizacyjną i wzajemnymi powiązaniami komórek; poznanie obszaru terytorialnego działalności placówki z uwzględnieniem firm konkurencyjnych; poznanie zasad ewentualnej współpracy z firmami zewnętrznymi; zapoznanie się z zakresem działań organizacji, wykazem prac wykonywanych w poszczególnych działach; poznanie metod badawczych stosowanych u Pracodawcy; poznanie zasad archiwizacji dokumentów i ich obiegiem; poznanie zasad przygotowywania raportów; zapoznanie się z odpowiednim dostępnym i stosowanym w danej jednostce specjalistycznym oprogramowaniem;
  • W zakresie umiejętności praktycznych: obserwacja oraz stopniowe uczestniczenie w zleconych pracach związanych z bieżącą działalnością jednostki; badania w zakresie geologii (np. złóż, inżynierskiej, geotechniki czy zagrożeń naturalnych i technologicznych – sprecyzować jakie w zależności od tematyki praktyki); wykonywanie podstawowych czynności w zakresie np. projektowania, zakładania i prowadzenia baz danych geologicznych; prowadzenie wybranych analiz laboratoryjnych; wykonywanie wybranych obserwacji i analiz w terenie (w tym pobieranie próbek); wykonywanie elementów raportów według standardów obowiązujących u Pracodawcy.

Wyżej opisane przykładowe zadania mają charakter ogólny i powinny być doprecyzowane w zależności od miejsca odbywania praktyki przez Studenta. Tutaj znajduje się Przykładowy Program praktyk.

 

Jakie obowiązki organizacyjne ciążą na Studencie podczas praktyk?

 

Podczas praktyki Studenta obowiązują regulacje porządkowe komórki organizacyjnej zakładu pracy, w którym w danej chwili odbywa on praktykę. Ponadto obowiązkiem Studenta jest przestrzeganie Regulaminu studiów Uniwersytetu Wrocławskiego, zwłaszcza w zakresie godnego reprezentowania Uniwersytetu. Regulamin ten określa zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej Studenta za ewentualne niewłaściwe zachowanie się podczas odbywania praktyki.

 

Kto zalicza praktyki w Uczelni?

 

Po odbyciu praktyki Student otrzymuje od pracodawcy Zaświadczenie o odbyciu praktyki studenckiej, które należy przedłożyć w Uczelni. Zaświadczenie to oraz Program praktyk są podstawą do ich zaliczenia, czego dokonuje Prodziekan ds. studenckich Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska. Zaświadczenie po odbyciu praktyk należy dostarczyć do Dziekanatu Wydziału.

 

WAŻNE: Aby praktyka mogła zostać ujęta w suplemencie do Dyplomu ukończenia studiów na I lub II poziomie, Zaświadczenie o odbyciu praktyki studenckiej oraz pozostałe dokumenty związane z praktykami muszą zostać wniesione najpóźniej wraz z dokumentami potwierdzającymi gotowość Studenta do egzaminu końcowego (m.in. karta obiegowa, dodatkowe informacje do suplementu).

Gdzie uzyskać zaświadczenie lekarskie?

 

Uwaga! Informujemy, że osoby, które udają się na praktykę wymagającą zaświadczenia/orzeczenia lekarskiego o zdolności podjęcia praktyki zawodowej, mogą uzyskać taki dokument w jednej z placówek świadczących nieodpłatne świadczenia w tym zakresie. Lista tych placówek znajduje się pod tym adresem (2022_wykaz_placowek_badajacych_uczniow.pdf (dwomp.pl)). Aby móc skorzystać z bezpłatnego badania medycyny pracy, należy uzyskać skierowanie, które wystawia Dziekanat naszego Wydziału.