Uniwersytet Wrocławski

Instytut Nauk GeologicznychUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
  • Nowe plany zajęć  
  • Ogłoszenia  

Instytut Nauk Geologicznych


Pl. Maksa Borna 9

50-204 Wrocław

tel. (+4871) 321-10-76
tel. (+4871) 375-94-34
fax. (+4871) 375-93-71


sekretariat.ing@uwr.edu.pl

Lista aktualnie realizowanych projektów badawczych

Kierownik

Rodzaj

projektu

Data rozpoczęcia /zakończenia Nazwa projektu Budżet projektu
Jakub Kierczak NCN OPUS

14.06.2022

/13.06.2026

Zachowanie pierwiastków metalicznych w czasie karbonatyzacji skał ultramaficznych i związanych z nimi odpadów górniczych i hutniczych 1 431 548 zł
Jacek Puziewicz NCN OPUS

11.01.2022

/10.01.2026

Nowy model ewolucji niekratonicznego subkontynentalnego płaszcza litosferycznego Ziemi 939 520 zł
Kacper Lis NCN PRELUDIUM

11.01.2022

/10.01.2025

Wpływ ilości i rodzaju kwasów organicznych generowanych ze wzrostem dojrzałości termicznej na ewolucję porowatości w skałach drobnoziarnistych 209 864 zł
Małgorzata Ziobro

 

NCN PRELUDIUM

06.02.2019

/05.02.2023

Ewolucja płaszcza litosferycznego Ziemi pod NE przedłużeniem rowu górnego Renu (Vogelsberg) i  w Masywie Centralnym 209 813 zł
Anna Pietranik  

NCN

OPUS

 

19.01.2018

/18.01.2023

Zakres wiekowy wulkanizmu permskiego w Europie: analiza zróżnicowanych chemicznie populacji cyrkonów za pomocą CA-ID-TIMS

350 150 zł
Anna Potysz  

NCN SONATA

 

04.11.2019

/03.11.2022

Czynniki warunkujące stabilność żużli: jednofazowe i wielofazowe podejście eksperymentalne  

998 600 zł

Jakub Mikrut

MNiSW

Diamentowy

Grant

 

20.09.2019

/19.09.2022

Porównanie ewolucji geochemicznej i petrologii  ogniw płaszczowych o genezie ryftowej (masyw Puke) i nadsubdukcyjnej (masyw Kukesi)  z ofiolitu Mirdita (N Albania) 218 577 zł
Gregory D. Hoke

NCN
OPUS

06.07.2020 /05.07.2022 Chronologia i tempo pogłębiania doliny w Sudetach i Tatrach wyznaczone na podstawie datowania nuklidami kosmogenicznymi wieku pogrzebania osadów jaskiniowych 994 195 zł
Grzegorz Lis

NCN 
OPUS

06.07.2020 /05.07.2023 Wpływ dojrzałości termicznej i składu maceralnego na porowatość występującą w materii organicznej w łupkach; na podstawie badań łupków dolnego paleozoiku z zachodniego krańca wschodnioeuropejskiego kratonu w Polsce 675 000 zł
Katarzyna Derkowska  NCN PRELUDIUM 26.06.2020 /25.06.2023  Stabilne izotopy miedzi i żelaza jako wskaźniki pochodzenia zabytków nieżelaznych - walidacja do badań proweniencji metali 209 453 zł
Daniel Buczko     25.06.2020 /24.06.2024 Kaledoński cykl Wilsona z perspektywy płaszcza litosferycznego – petrologiczny i geochemiczny zapis ze skał ultramaficznych z kompleksów płaszczowin Köli i Seve, Kaledonidy Skandynawskie 209 904 zł
Hubert Mazurek  Diamentowy Grant MNiSzW

 29.10.2020

/28.10.2024

Procesy kontrolujące budżet pierwiastków chalkofilnych i syderofilnych w skałach płaszcza litosferycznego o zróżnicowanej historii geochemicznej 220 000 zł
Stanisław Staśko  NCBiR  01.09.2019 /30.03.2022 Innowacyjne technologie ograniczenia migracji zasolonych wód podziemnych do wód powierzchniowych w rejonie Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych 'Żelazny Most' 1 438 515 zł