Uniwersytet Wrocławski

Instytut Nauk GeologicznychUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
  • Nowe plany zajęć  
  • Ogłoszenia  

Instytut Nauk Geologicznych


Pl. Maksa Borna 9

50-204 Wrocław

tel. (+4871) 321-10-76
tel. (+4871) 375-94-34
fax. (+4871) 375-93-71


sekretariat.ing@uwr.edu.pl

Przewody doktorskie

mgr Marek Janiga

Rozprawa doktorska: 'Carbon stable isotope composition of individual hydrocarbons (CSIA) for shale formation evaluation'


 

mgr Małgorzata Kania

Rozprawa doktorska: 'Zależność pomiędzy wykształceniem litofacjalnym, a ilością i składem molekularnym gazów pochodzących z degazacji rdzeni skalnych'


 

mgr Marcin Goleń

Rozprawa doktorska: 'Ewolucja tektonometamorficzna Pasma Kamienieckiego (Dolny Śląsk)'


 

mgr Aleksander Kowalski

Rozprawa doktorska: 'Pokarbońska ewolucja terminalnych obszarów synklinoriów sudeckich w zapisie
sedymentologicznym i strukturalnym'


mgr Mateusz Mamczar

Rozprawa doktorska: 'Administracja geologiczna i organy koncesyjne w prawie geologicznym i górniczym'


mgr inż. Marcin Kania

Rozprawa doktorska: 'Charakterystyka chemiczno-mineralogiczna złota okruchowego z wybranych aluwiów Dolnego Śląska'


mgr Konrad Ziemianin

Rozprawa doktorska: 'Charakterystyka petrologiczna warstw menilitowych jednostek skolskiej, śląskiej i dukielskiej wschodniej części Karpat Zewnętrznych'


 mgr Anna Kukuła

Rozprawa doktorska: 'Petrologia ksenolitów perydotytowych z wybranych law kenozoicznych Saksonii, Turyngii i Bawarii (Niemcy)'