Uniwersytet Wrocławski

Instytut Nauk GeologicznychUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
  • Nowe plany zajęć  
  • Ogłoszenia  

Instytut Nauk Geologicznych


Pl. Maksa Borna 9

50-204 Wrocław

tel. (+4871) 321-10-76
tel. (+4871) 375-94-34
fax. (+4871) 375-93-71


sekretariat.ing@uwr.edu.pl

Studia Podyplomowe Geoturystyka

 

Studia Podyplomowe Geoturystyka są propozycją dydaktyczną Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego adresowaną do osób pracujących lub chcących podejmować działalność w branży turystycznej, które ukończyły studia I stopnia (6 poziom kwalifikacji PRK). Zobacz: Program studiów podyplomowych Geoturystyka

 

Branża geoturystyczna odgrywa coraz większą rolę w Polsce, o czym świadczy wzrost najważniejszych wskaźników z nią związanych. Przykładowo, w okresie przedpandemicznym w latach 2000 – 2019 liczba noclegów udzielonych w Polsce wzrosła o 82%, a w przypadku turystów zagranicznych – aż o 157%. W 2018 r. branża turystyczna wygenerowała łącznie 140 mln zł wartości dodanej, niemal 36 mld zł wynagrodzeń oraz 1,36 mln miejsc pracy. To, co cechuje turystykę w Polsce, to znaczące zróżnicowanie oferty. W naszym kraju uprawiać można różne formy turystyki, a jedną z nich jest geoturystyka, która bazuje na obiektach geologicznych.

 

Geoturystyka ma wiele do zaoferowania osobom chcącym ją uprawiać. Najważniejszą zaletą tego typu wypoczynku jest spędzanie czasu na wolnym powietrzu, w sąsiedztwie obiektów przyrody nieożywionej. Obiekty takie jak odsłonięcia skalne, kamieniołomy, nieczynne już kopalnie, szyby, sztolnie, hałdy, jaskinie, źródła wód zwykłych, mineralnych i leczniczych coraz częściej przyciągają osoby chcące poznać ich historię, a także procesy geologiczne, które można w nich obserwować. Z tego powodu notuje się w branży turystycznej także wzrost liczby osób zajmujących się właśnie geoturystyką. Powstają nowe geoparki, samorządy coraz częściej zabezpieczają poszczególne obiekty geoturystyczne i angażują się w ich rzetelny i wiarygodny opis, coraz liczniejsi są przedsiębiorcy oferujący wyjazdy związane z poszukiwaniem minerałów czy penetrowaniem jaskiń. Niewątpliwie jednym z najsilniej rozwijających się geoturystycznie regionem w Polsce jest województwo dolnośląskie.

 

Szybki rozwój geoturystyki niesie ze sobą jednak także zagrożenia, które są związane między innymi z niszczeniem stanowisk geologicznych albo z nierzetelnością przekazywanej wiedzy geologicznej. Studia Podyplomowe Geoturystyka oferowane przez Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr wychodzą naprzeciw tym wyzwaniom. W programie studiów wielki nacisk kładziemy na uwzględnianie zasad zrównoważonego rozwoju, co przejawia się między innymi zajęciami związanymi z ochroną stanowisk geologicznych i uprawianiem geoturystyki bez uszczerbku dla tych obiektów.

 

Adresaci oferty Studiów Podyplomowych

 

Studia Podyplomowe Geoturystyka są adresowane do szerokiego kręgu odbiorców: zarówno osób, które miały wcześniej styczność z geologią (na przykład do absolwentów studiów geologicznych, geograficznych, turystycznych) oraz tych, którzy nie mieli dotąd żadnych doświadczeń w tej dziedzinie. Oferta studiów kierowana jest w szczególności do następujących grup osób:

 

  • Pracownicy samorządów terytorialnych – zwłaszcza ci zainteresowani rozwijaniem geoturystyki oraz ochroną stanowisk geologicznych na obszarze gmin, powiatów i województw;
  • Przedsiębiorcy podejmujący działalność gospodarczą w obszarze geoturystyki (organizatorzy wyjazdów geologicznych);
  • Przedsiębiorcy i pracownicy branży hotelarskiej, biur podróży chcący rozszerzyć swoją ofertę w kierunku geoturystyki;
  • Nauczyciele geografii, chcący zwiększyć swoje kompetencje w zakresie geologii potrzebne w nauczaniu geografii;
  • Pracownicy parków narodowych, parków krajobrazowych, geoparków, leśnictw i instytucji ochrony przyrody, chcący zwiększyć swoją wiedzę w zakresie ochrony stanowisk przyrody nieożywionej;
  • Przewodnicy i piloci wycieczek.

 

Forma postępowania kwalifikacyjnego:

 

Komplet złożonych dokumentów. Harmonogram i zasady rekrutacji dostępne pod adresem: 

https://rekrutacja.uni.wroc.pl/kierunek/geoturystyka-studia-podyplomowe/

 

Zasady odpłatności:

 

4200 zł (słownie cztery tysiące dwieście złotych) za 2 semestry, płatne zgodnie z umową o świadczeniu usług edukacyjnych, nie jest przewidziana opłata rekrutacyjna.

 

Kwalifikacje uzyskane po ukończeniu studiów:

 

Po ukończeniu Studiów Podyplomowych Geoturystyka słuchacz będzie posiadał kompleksową wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie geologii, górnictwa oraz ochrony środowiska w odniesieniu do potrzeb osób chcących prowadzić działalność w obszarze szeroko pojętej geoturystyki. Zobacz: Efekty kształcenia studiów podyplomowych  

 

Słuchacz po ukończeniu studiów otrzymuje bezterminowe świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Geoturystyka.

 

Opis kadry dydaktycznej:

 

Studia Podyplomowe Geoturystyka prowadzone są zarówno przez kadrę doświadczonych geologów z Uniwersytetu Wrocławskiego, jak i przez uznanych praktyków pracujących w takich organizacjach jak np. Dolnośląska Izba Turystyki, Geopark UNESCO Łuk Mużakowa, Geopark Świętokrzyski UNESCO, Stowarzyszenie Kraina Wygasłych Wulkanów – Góry i Pogórze Kaczawskie. Kompetentna i doświadczona kadra pozwoli na przekazanie uczestnikom studiów wiedzy teoretycznej i praktycznej, którą będą oni mogli wykorzystać w swej praktyce zawodowej. Zobacz: Opis kadry dydaktycznej 

 

Kontakt

 

Kierownik studiów podyplomowych: dr Piotr Wojtulek (piotr.wojtulek/at/uwr.edu.pl)

 

Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej: mgr Adam Wojtyna (adam.wojtyna/at/uwr.edu.pl)