Uniwersytet Wrocławski

Instytut Nauk GeologicznychUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
 • Nowe plany zajęć  
 • Ogłoszenia  

Instytut Nauk Geologicznych


Pl. Maksa Borna 9

50-204 Wrocław

tel. (+4871) 321-10-76
tel. (+4871) 375-94-34
fax. (+4871) 375-93-71


sekretariat.ing@uwr.edu.pl

Sylabusy - studia I stopnia IG

Treści programowe (sylabusy) - obowiązują studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/2020 oraz 2020/2021

 • I rok studiów inżynierskich
 • Semestr 1

Chemia I

Ćwiczenia terenowe z podstaw geologii

Fizyka I

Geologia ogólna

Geometria wykreślna

Matematyka I

Ochrona własności intelektualnej

Podstawy geodezji

Moduł A:   Ochrona i kształtowanie środowiska

       Podstawy ekologii

 • Semestr 2

Chemia II

Fizyka II

Matematyka II

Podstawy geologii fizycznej

Technologie informacyjne w inż. geol

Ćw. terenowe - geol. fizyczna

Ćw. terenowe - geol. ogólna

 

  Moduł B1: Podstawy paleontologii

      Mineralogia środowiskowa;

 Moduł B2: Metodologia prawa

       Historia środowiskowa i geoarcheologia

 • II rok studiów inżynierskich
 • Semestr 3

Geochemia stosowana

Geologia czwartorzędu i geomorfologia

Hydrologia i hydraulika

Mineralogia z elementami optyki

Podstawy geologii historycznej

Wstęp do petrologii

Moduł C:  Analiza Ichnologiczna

      Podstawy nauki o glebie

      Podstawy sedymentologii

      Wybrane zagadnienia z tektoniki

 • Semestr 4

Gruntoznawstwo inżynierskie

Wiertnictwo

Wstęp do hydrogeologii

Zarys geologii złóż

Ćw. terenowe - Hydrogelogia z elementami hydrologii

Moduł D1:   Praktikum biogeochemiczne

       Praktikum mineralogiczne

       Praktikum z kartografii geologicznej

Moduł D2:   Ćw. terenowe:  Geologia historyczna

       Ćw. terenowe: Mineralogia i petrologia  

       Ćw. terenowe: Geologia z elementami geomorfologii

 • III rok studiów inżynierskich
 • Semestr 5

Geofizyka stosowana

Geoinformatyka

Geologia inżynierska

Geologia kopalniana

Jakość i ochrona wód podziemnych

Metody badań i dokumentowania surowców skalnych

Podstawy prawne w działalności geologicznej

Moduł E1:    Przedsiębiorczość i zarządzanie małą firmą

       Przedsiębiorczość w dobie informatyzacji

Moduł E2:    Ekologiczne wskaźniki jakości środowiska

       Monitoring środowiska

       Oceny oddziaływania na środowisko - aspekty abiotyczne

       Odnawialne źródła energii

       Zanieczyszczenia atmosfery

 • Semestr 6

Analiza i wizualizacja danych geologicznych

Ćw. terenowe - górnictwo i wiertnictwo

Dokumentowanie i ocena ekonomiczna kopalin

Fundamentowanie

Geologia Polski

Hydrogeologia górnicza

Komputerowa grafika inżynierska

Moduł F1:  Geologia złóż ropy naftowej i gazu ziemnego

        Gospodarka odpadami przemysłowymi

        Technologie rekultywacji obszarów zdegradowanych

        Kartografia geologiczna

Moduł F2:  Podstawy mechaniki gruntów

        Praktikum stratygraficzne

        Systemy eksploatacji surowców mineralnych

Moduł F3:  Seminarium - geochemia i geologia środowiskowa

        Seminarium -hydrogeologia i geologia inżynierska

        Seminarium - mineralogia, petrologia, geochemia

        Seminarium - stratygrafia, tektonika, geologia złóż, sedymentologia

Moduł F4:  Ćw. teren. - metody badań parametrów hydrogeologicznych

        Ćw. teren. - podstawy kartografii geologicznej

         

 • IV rok studiów inżynierskich
 • Semestr 7

Odwadnianie wykopów

Projektowanie i dokumentowanie hydrogeologiczne

Seminarium dyplomowe

Moduł G:    Gospodarowanie wodą

          Kamień w budownictwie, drogownictwie, architekturze i sztuce

     Metody badań geochemicznych

     Wody lecznicze i termalne

     Wybrane zagadnienia z gospodarki surowcami mineralnymi