Uniwersytet Wrocławski

Instytut Nauk GeologicznychUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
  • Nowe plany zajęć  
  • Ogłoszenia  

Instytut Nauk Geologicznych


Pl. Maksa Borna 9

50-204 Wrocław

tel. (+4871) 321-10-76
tel. (+4871) 375-94-34
fax. (+4871) 375-93-71


sekretariat.ing@uwr.edu.pl

Sylabusy - studia II stopnia GE

  • Przedmioty obligatoryjne

semestr I

Antropocen

Dynamika wód podziemnych

English for geologists (+ english)

Geologia kenozoiku

Geologia kenozoiku - wybrane zagadnienia

Wybrane metody informatyczne i geostatystyczne

Zagadnienia prawne w geologii i ochronie środowiska

semestr II

Geofizyka poszukiwawcza

Geofizyka poszukiwawcza - wybrane zagadnienia

Hydrogeochemia i migracja zanieczyszczeń

Seminarium dyplomowe I

semestr III

Komputerowe systemy informacji przestrzennej GIS w geologii

Poszukiwanie i dokumentowanie złóż

Wybrane zagadnienia z geologii regionalnej Świata

semestr IV

Filozofia

Oceny oddziaływania na środowisko

Seminarium dyplomowe II

  • Przedmioty fakultatywne w języku angielskim

Applications of Ground Penetrating Radar (GPR)

Applied hydrogeology - selected issues

Deformation of sediments and sedimentary rocks

Environmentally sound technologies

Exploration geophysics

Geochemical evolution of the Earth

Geodynamics - selected issues

Geographic information systems in geology

Geohazards

Geological mapping in mining

Groundwater modelling

Methods in mineralogy, petrology and geochemistry

Prospecting and evaluation of mineral reserves

Sedimentary processes, environments and basins

Selected problems of economic geology

Structural analysis

Trace fossils and their palaeoenvironmental significance

  • Przedmioty fakultatywne w języku polskim

Bursztyn i inne żywice kopalne

Charakterystyka i wykorzystanie złóż antropogenicznych

Dyfraktometria rentgenowska

Ekonomia i zagadnienia prawne w inwestycjach proekologicznych

Energetyka odnawialna

Ewolucja człowiekowatych i jej zależność od zmian środowiska przyrodniczego

Ewolucjonizm

Geodynamika - wybrane zagadnienia

Geoekologia funkcjonalna wód powierzchniowych i podziemnych

Geologia wybranych surowców

Geoturystyka

Gospodarka wodna i prawo wodne

Hydraulika

Hydrogeologia górnicza

Hydrogeologiczne aspekty budownictwa wodnego

Interpretacja danych izotopowych w naukach przyrodniczych

Kalibracja historycznych map geologicznych i geograficznych (HGIS)

Kartografia geologiczna w górnictwie

Limnologia i oceanografia

Metody georadarowe

Metody interpretacji danych hydrogeologicznych

Metody pozyskiwania i zarządzania okazami geologicznymi o wartości kolekcjonerskiej i muzealnej

Metody remediacji zanieczyszczeń chemicznych w środowisku gruntowo-wodnym

Modelowanie procesów hydrogeochemicznych

Najważniejsze obiekty geoturystyczne świata

Nie tylko miedź i ropa - potencjał złożowy polskiego permu

Paleoekologia

Petroarcheologia

Podstawy projektowania CAD

Potencjał geoturystyczny Dolnego Śląska

Ropa naftowa i gaz ziemny

Rozwój kręgowców w fanerozoiku

Skamieniałości jako wskaźnik paleośrodowiska

Specjalne metody geofizyczne

Wizualizacja i analiza wgłębnej budowy geologicznej

Współczesne zastosowania palinologii

  • Ćwiczenia terenowe

Ćw. teren. - Geologia regionalna i geologia złóż _A

Ćw. teren. - Geologia regionalna i geologia złóż _B

Ćw. teren. - Kartografia geologiczna II

Ćw. teren. - Metody badań hydrogeologicznych

Ćw. teren. - Mineralogia i Petrologia II

Ćw. teren. - Technologie prośrodowiskowe

  • Moduły

Moduł I - Geochemia środowiskowa (GiGO)

Geochemia środowiskowa

Geoekologia stosowana i biogeochemia

Identyfikacja i bilansowanie zanieczyszczeń

Metody biologiczne w ocenie stanu środowiska

Metody poboru prób środowiskowych

 

Moduł II - Gospodarka środowiskiem (GiGO)

Charakterystyka odpadów przemysłowych

Gospodarka odpadami

      Gospodarka środowiskiem

Gospodarka środowiskiem wodnym

Ocena i wykorzystanie gleb w myśl zrównoważonego rozwoju

Technologie w ochronie środowiska

Zanieczyszczenia atmosfery

 

Moduł III - Rekonstrukcja paleośrodowisk (GP)

Analiza mikrofacjalna

Paleośrodowiskowe uwarunkowania powstania złóż

Rekonstrukcja paleośrodowisk - skamieniałości śladowe

Rekonstrukcja paleośrodowisk

Skamieniałości jako wskaźnik paleośrodowiska

Współczesne metody stratygrafii

 

Moduł IV - Geologia skał zbiornikowych (GP)

 

Moduł V - Geologia strukturalna i kartografia geologiczna (GP)

Analiza strukturalna

Analiza strukturalna - dla studentów IV roku 2021/2022

Metody georadarowe

Metody georadarowe - dla studentów IV roku 2021/2022

Metody numeryczne w kartografii geologicznej

Metody numeryczne w kartografii geologicznej - dla studentów IV roku 2021/2022

Modelowanie strukturalne i kartograficzne w geologii

Modelowanie strukturalne i kartograficzne w geologii - dla studentów IV roku 2021/2022

Neotektonika

Neotektonika - dla studentów IV roku 2021/2022

 

Moduł VI - Poszukiwanie i dokumentowanie złóż (GP)

Geologia gospodarcza złóż metali szlachetnych

Metody badań minerałów kruszcowych

Metody badań surowców skalnych

Metody komputerowego modelowania złóż

Wybrane problemy poszukiwania i dokumentowania złóż

Złoża kopalin budowlanych

Złoża kopalin chemicznych

Złoża metali kolorowych

Złoża uranu i pierwiastków promieniotwórczych

 

Moduł VII - Surowce energetyczne (węgiel kopalny, ropa naftowa, gaz ziemny) (GP)

Biogeochemia węgla i kerogenu

Biogeochemia węgla i kerogenu - dla studentów IV roku 2021/2022

Ekologiczne skutki eksploatacji i utylizacji paliw kopalnych

Ekologiczne skutki eksploatacji i utylizacji paliw kopalnych - dla studentów IV roku 2021/2022

Hydrogeologia i hydrodynamika złóż ropy i gazu

Hydrogeologia i hydrodynamika złóż ropy i gazu - dla studentów IV roku 2021/2022

Inkluzje fluidalne w procesach złożotwórczych

Inkluzje fluidalne w procesach złożotwórczych - dla studentów IV roku 2021/2022

Metody poszukiwawcze złóż ropy naftowej i gazu ziemnego

Metody poszukiwawcze złóż ropy naftowej i gazu ziemnego - dla studentów IV roku 2021/2022

Mikropaleontologia

Mikropaleontologia - dla studentów IV roku 2021/2022

Palinologia skał macierzystych ropy i gazu

Palinologia skał macierzystych ropy i gazu - dla studentów IV roku 2021/2022

Ropa naftowa i gaz ziemny - wybrane problemy

Ropa naftowa i gaz ziemny - wybrane problemy - dla studentów IV roku 2021/2022

Złoża paliw kopalnych i metody ich eksploatacji

Złoża paliw kopalnych i metody ich eksploatacji - dla studentów IV roku 2021/2022

 

Moduł VIII - Skorupa kontynentalna: od skali mikro do skali globalnej (PiMS, GP)

Dynamika Ziemi

Granice geologii

Metody analizy mikrostrukturalnej

Metody geochemiczne i izotopowe w rekonstrukcji środowisk geotektonicznych

Mikrotektonika z podstawami petrologii metamorficznej

 

Moduł IX - Magmatyzm: procesy, skały, minerały (PiMS)

Gemmologia i archeogemmologia

Geneza i ewolucja magmy

Mikroskopia elektronowa i analiza fazowa

Mineralogia pierwiastków rzadkich

Wulkanologia

 

Moduł X - Mineralogia i geochemia stosowana (PiMS, GIG)

Mineralogia i geochemia strefy krytycznej

Mineralogia w inżynierii materiałowej

Pochodzenie i ewolucja skał osadowych

Techniki izotopowe

 

Moduł XIII - Rozpoznanie struktur wodonośnych (H)

Kartografia hydrogeologiczna

Metodyka próbnych pompowań

Modelowanie przepływów wód podziemnych

Nowe rozwiązania i metody badawcze w hydrogeologii

Ochrona i monitoring wód podziemnych

 

Moduł XIV - Zasoby wód podziemnych i ich eksploatacja (H)

Hydrogeologia regionalna

Odwadnianie terenów i obiektów budowlanych

Poszukiwanie i rozpoznawanie zasobów wód podziemnych

Projektowanie, budowa i eksploatacja ujęć wód podziemnych

Zmiany w środowisku wodnym pod wpływem działalności człowieka i ich ocena

 

Moduł XV - Geologia inżynierska (H)

Fizyczno-chemiczne własności gruntów

Kartowanie i dokumentowanie geologiczno-inżynierskie

Mechanika gruntów

Warunki posadowienia obiektów budowlanych

Wybrane metody rekultywacji terenów przekształconych antropogenicznie