Uniwersytet Wrocławski

Instytut Nauk GeologicznychUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
  • Nowe plany zajęć  
  • Ogłoszenia  

Instytut Nauk Geologicznych


Pl. Maksa Borna 9

50-204 Wrocław

tel. (+4871) 321-10-76
tel. (+4871) 375-94-34
fax. (+4871) 375-93-71


sekretariat.ing@uwr.edu.pl

Sylabusy - studia II stopnia IG

  •  Semestr 1

Cyfrowa kartografia geologiczna

Dynamika wód podziemnych

English for geologists_PL (+ ENG version)

Mineralogia z elementami optyki kryształów

Problemy przeróbki kopalin

Wybrane aspekty petrologii

 

Moduł A1:   Analiza geozagrożeń

      Analiza paleośrodowiskowa

      Gospodarka metalami szlachetnymi

      Metody badań minerałów rudnych

      Metody mikropaleontologiczne w geologii naftowej

      Metody obliczeniowe w mineralogii i petrologii

      Metody spektroskopowe w mineralogii i petrologii

      Metody teledetekcyjne w poszukiwaniu złóż

      Modelowanie struktur geologicznych

      Nie tylko miedź i ropa - potencjał złożowy polskiego permu

      Oceny oddziaływania na środowisko w kontekście RDW i PW

      Paleopalinologia w badaniach osadów czwartorzędowych

      Palinologia w geologii naftowej

      Surowce krytyczne we współczesnej gospodarce

      Surowce skalne świata

      Transgraniczne rozprzestrzenianie zanieczyszczeń.pdf

      Wpływ działalności inżynierskiej na środowisko gruntowo-wodne

      Współczesne metody badań w hydrogeologii

      Wycena kamieni jubilerskich i ornamentacyjnych.pdf

Moduł A2:   Geologia regionalna i geologia złóż.pdf

      Petrologia surowców skalnych i mineralnych.pdf

      Technologie prośrodowiskowe.pdf

Moduł A3:   Kartograficzna dokumentacja geologiczna.pdf

      Kartowanie geologiczno-inżynierskie.pdf

  • Semestr 2

Analiza geozagrożeń.pdf

Metody geofizyczne w geologii.pdf

Metody monitoringu i oceny stanu środowiska.pdf

Metody stratygraficzne  w dokumentowaniu złóż.pdf

Numeryczne modelowanie w hydrogeologii

 

  Moduł B1:    Analiza geozagrożeń

         Analiza paleośrodowiskowa

         Atrakcje geoturystyczne w ochronie środowiska przyrodniczego

         Biogeochemistry and geomicrobiology_ang

         Biogeochemistry and geomicrobiology_pl

         Elementy krystalografii i krystalochemii

         Global tectonics_ang

         Global tectonics_pl

         Gospodarka metalami szlachetnymi

         Interpretation of isotopic data in applied geosciences_ang

         Interpretation of isotopic data in applied geosciences_pl

         Izotopowe metody identyfikacji migracji zanieczyszczeń

         Kartografia geologiczna w górnictwie

         Metody badań minerałów rudnych

         Metody mikropaleontologiczne w geologii naftowej

         Metody obliczeniowe w mineralogii i petrologii

         Metody spektroskopowe w mineralogii i petrologii

         Metody statystyczne w hydrologii

         Metody teledetekcyjne w poszukiwaniu złóż

         Metodyka obliczania zasobów złóż węglowodorowych.pdf

         Modelowanie struktur geologicznych

         Nie tylko miedź i ropa - potencjał złożowy polskiego permu

         Numeryczne modelowanie migracji zanieczyszczeń w wodach podziemnych

         Oceny oddziaływania na środowisko w kontekście RDW i PW

         Paleopalinologia w badaniach osadów czwartorzędowych

         Palinologia w geologii naftowej

         Problems of global mineral resources management_ang

         Problems of global mineral resources management_pl

         Surowce krytyczne we współczesnej gospodarce

         Surowce skalne świata

         Transgraniczne rozprzestrzenianie zanieczyszczeń

         Warunki posadowienia obiektów budowlanych

         Wpływ działalności inżynierskiej na środowisko gruntowo-wodne

         Współczesne metody badań w hydrogeologii

         Wycena kamieni jubilerskich i ornamentacyjnych.pdf

         Zaawansowane metody badań minerałów i skał

  Moduł B2:   Postępowanie w sprawie koncesjonowania kopalin

            Zasady przygotowywania prac i wystąpień naukowych

 

  • Semestr 3

Geotechnika - wybrane zagadnienia

Seminarium dyplomowe

Wybrane techniki numeryczne w inżynierii geologicznej

 

Moduł C1:   Filozofia

      Prawne aspekty w ochronie środowiska